Personel Alım İlanı


Açıklama: TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 14 Mart 2017
Geçerli Tarih: 22 Ocak 2019, 10:07
Site: Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
URL: http://www.mut.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=689


5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre, boş bulunan, aşağıda; sınıfı, unvanı, adedi, öğrenim durumu, özel şartları taşıyan 2 adet tam zamanlı sözleşmeli Harita Mühendisi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:
1.657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 48. Maddesi şartlarını taşıyor olmak,
2.Atanmak İstediği unvanla ilgili belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşıyor almak,
3.Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan adaylardan istenecek),
4.Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği olmamak,
5.İlan tarihinden önce Mut İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
6.En az (B) sınıfı ehliyeti bulunmak,
7.Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesindeki; “ Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
8.Mut Belediye Başkanlığınca yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak.

ALIM YAPILACAK BOS KADROLAR:
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

1. Başvurular, 14.03.2017 Salı günü ile 17.03.2017 Cuma saat: 17.00’a kadar Mut Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik posta(e- mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2. 20.03.2017 Pazartesi saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda sözlü mülakat yapılacaktır.
3. Sözlü sınavda adayların mesleki, genel kültür, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurularak sözlü ve / veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan ve belirtilen şartları taşıyanlar sözlü ve / veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
4. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
5.
Sözlü sınav sonucu kazananlar belediyemizin internet sitesinde (www.mut.bel.tr/) yayınlanacaktır. 6.Başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat edilecektir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi % 50
2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü % 10
3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların göreve uygunluğu, % 10
4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı % 10
5. Genel kültürü ve genel yeteneği % 10
6. Bilimsel ve Teknolojik gelişmelere açıklığı % 10 yönünden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1.
Başvuru dilekçesi,
2.
Öğrenim durum belgesi aslı/fotokopisi,
3.
Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
4.
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf
5.
Özgeçmiş (CV),
6.
Yerleşim yeri Belgesi,
7.
Adli Sicil Belgesi,
8.
Sağlık Raporu