Zeyker Askı İlan Tutanağı


Açıklama: ilimiz, Mut llgesi, Hacrahmetli Mahallesi Zeyker Mevkii srnrrlarr igerisindeki Askı İlan Tutanağı
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 14 Aral?k 2018
Geçerli Tarih: 26 Mart 2019, 20:07
Site: Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
URL: http://www.mut.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=734


ilimiz, Mut llgesi, Hacrahmetli Mahallesi Zeyker Mevkii srnrrlarr igerisinde kalan
03 1-D-07-A-4, 03 l -D-07-A-2, 03 l-D-07-B-1, 03 l-D-07-A-3, 03 I -D-07-B-4 kadastro ve
imar paftasr, 104 ada, 4, 5, 12, 14, 28, 74, 86, 145, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262.263,264,265,266,267 ,268,
269,2'10,271,272,273,274,275,276,277,289,290,291 noLu parseller, 123 ada 2,3, 4, 5'
6,7,10,tL,12,13,14, 15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,
37 , 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46. 47 nolu parselleride kapsayan 0611012017 tarih ve 122
sayrl meclis karan ile onaylanan itiraz imar planm iginde yer alan bdlgede, 3194 sayrh imar
Kanununun l S.maddesi uygulamasr ve 298113290 sayrh Kanunun ek-l maddesi iginin
yaprlabilmesi igin diizenleme srnrrlarr 04/09/2018 tarih ve 192 sayrh Enciimen karan ile
onaylanan ve saytlt Enciimen karan ile yine aym kararla sdz konusu iqin masraflannm
Belediyemizce karqllanmasr gartryla yetkili bir harita miihendisine yaptnlmaslna karar
verildilinden ve igin tamamlanarak, serbest Harita Miihendisi Akif QETIN tarafindan
tamamlanarak, Belediyeye teslim edildi[i nedenle hazrrlanan parselasyon planr ve iglem
dosyasrmn 3194 sayrh imar Kanunu'nun 18. ve l g.maddelerine gdre 20/11/2018 tarih ve
283 sayrlr karar ile onaylanarak I (Bir) ay siire ile 30/11/2018- 3011212018 tarihleri arastnda
1 (bir) ay siireyle askrya gtkanlmtqtr.

* Askı İlan Tutanağı metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.
* Kadastro Durum Halihazır ve Parselasyon Planı'na BURADAN uluşabilirsiniz.