MUT HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0324 774 2727 (Pbx)

Duyurular

T.C. Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi

İLÇEMİZ DOĞANCI MAHALLESİ 43 ADA 20 PARSELDE BULUNAN METRUK BİNA HAKKINDA

- +

3194  sayılı  İmar  Kanununun  39.  Maddesi  uyarınca;  yıkılacak  derecede  metruk  halde  bulunan yapıların izalesi için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere,   nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden  ikamet   adresleri araştırılmış ; yapı maliklerinin adres kayıtlarına   ulaşılamadığı için   tebligat  yapılamamıştır.

10  Temmuz  2019  tarih  ve  30827  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  7181  sayılı  Tapu  Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı  İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi;  “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir  kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit  edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine  göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu  şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün  süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve  keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara  da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı  müteakip  30  günü  geçmemek  üzere  ilgili  idarece  belirlenen  süre  içinde  yapı  sahibi  tarafından  tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye  veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali  tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve  civarının  boşaltılmasını  icab ettiriyorsa  mahkeme  kararına  lüzum  kalmaksızın  zabıta  marifetiyle  derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir.

Adres kayıtlarına ulaşılamadığı  için  tebligat  yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu  kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 (otuz)  gün sonra 3 . Derece Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde yer alan yapı Silifke Müze Müdürlüğünün denetiminde Belediyemizce yıkılacaktır.

Tebliğen ilan olunur.

 

 

Mahalle Ada- Parsel Yapının Cinsi Malikler
Doğancı 43-20 Altı Ahır olan İki Katlı Kargir Ev Mehmet BAY

 

 

 

 

 

 

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.