MUT HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0324 774 2727 (Pbx)

Bizden Haberler

Mut Belediyesi | Resmi İnternet Sitesi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YARDIM YÖNETMELİĞİ

- +

TC

MERSİN İLİ

MUT BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mut İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımı gibi sosyal yardımların yapılmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, Mut İlçesi sınırları dahilinde yapılacak sosyal yardımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) Ayni yardım           : Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ev tadilatı için inşaat ve yapı malzemeleri,ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbî araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri, engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri mal ve malzeme yardımı ile alışveriş çeki, akıllı kart kontörü ve 5510 sayılı kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri sosyal güvenlik kurumunca karşılanmayan benzeri aracılığıyla yapılan yardımları,
 2. b) Belediye                              : Mersin İli Mut Belediyesini,
 3. c) Belediye Başkanı : Mut Belediye Başkanını,

ç) Belediye Encümeni              : Mut Belediye Encümenini,

 1. d) Belediye Meclisi                : Mut Belediye Meclisini,
 2. e) Değerlendirme Kurulu       : Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulunu,
 3. f) Engelli  :Fiziksel ,zihihinsel,ruhsal,ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi
 4. g) Gerçekleştirme Görevlisi : Giderin gerçekleştirilmesi için ödeme emri belgesini düzenleyen ve Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi,

ğ) Harcama Yetkilisi                  : Kültür ve Sosyal  İşler Müdürünü,

 1. h) Hizmet yardımı                   : Ayni ve nakdi yardımlar dışındaki diğer sosyal yardımları,

ı) Muhasebe Yetkilisi                : Mali Hizmetler Müdürünü,

 1. i) Müdürlük                            : Mut Belediyesi Kültür ve Sosyal  İşler Müdürlüğünü,
 2. j) Nakdi yardım                      : Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da para yerine geçebilecek banka kartı ve benzerini,
 3. k) Net asgari ücret                   : Asgari geçim indirimi dahil olmayan net asgari ücreti,
 4. l) Sosyal yardım                   : Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımlarını,
 5. m) Şartlı bağışlar                     : Kamu kurumve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanmak üzere nakit olarak ve makbuz karşılığında Belediye veznesine, Belediye tahsilat bürolarına ve Belediyenin banka hesabına ödenen bağışları ifade eder.

n)Muhtaçlık: Her ne nam adı altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez.

o)Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin ,büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi.

ö)Afet         :Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal ,teknolojik veya insan kaynaklı olaylar.

 

 

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 5– (1) Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere sosyal yardımda bulunabilir. Sosyal yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır;

 1. a) Sosyal yardımlar kısmen ayni, kısmen nakdi ve kısmen hizmet yardımı şeklinde veya üç unsurda ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.
 2. b) Sosyal yardımların yapılabilmesi için her yıl Belediye bütçesine ödenek konulur ve Belediye Meclisince onaylanır.
 3. c) Sosyal yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamına giren sosyal yardımlar, Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının, dernek ve vakıfların, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin ayni, nakdi ve benzeri bağışlarıyla da yapılabilir.

 1. d) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç; ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye eğitim, ev eşyası, ev tadilatı için inşaat ve yapı malzemeleri, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi ayni ihtiyaçlarını, 5510 sayılı kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri sosyal güvenlik kurumunca karşılanmayan, hizmet ihtiyacını ve nakdi ihtiyacını karşılayarak temel nitelikteki sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde ilgilisine yardımcı olunmasıdır.

 

 

 1. e) Sosyal yardım, aynı evde yaşayan hane halkından sadece birine verilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlardan Yararlanma Usul ve Esasları

 Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 6– (1) Aşağıda belirtilen kişiler, Belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlandırılabilir.

 1. a) Mut İlçesi sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler.
 2. b) Mut İlçe nüfusuna kayıtlı veya kendisinin ikametgahı Mut İlçesi sınırları içerisinde olan;temel eğitim, orta öğretim ve üniversitede (ailesinin ikametgahı mut ilçesinde olan) okuyan yardıma muhtaç öğrenciler.
 3. c) Yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalmış olup ayni, nakdi ve hizmet yardımına ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler.

 

 

Başvuru

MADDE 7– (1) 6 ncı maddede sayılan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilmesi için Müdürlüğe başvurması gerekir.

(2) Başvuru olmasa dahi, 6 ncı maddede sayılan kişiler için, basında yer alan veya zabıta birimlerince veya muhtarlıkça veya özel ve tüzel kişiler tarafından Belediyeye bildirilenlerin ihtiyaç sahibi olduğunun Müdürlükçe resmen yapılacak inceleme üzerine tespit edilmesi halinde, ilgili kişinin rızasıyla başvurusu yapılmış sayılır ve 8 inci maddede sayılan belgeler tamamlattırılır.

(3) Sosyal yardımlar için başvuran veya başvurmuş sayılan kişiler için Müdürlük tarafından bilgi bankası oluşturulur.

Müdürlüğün resen inceleme ve tespiti;

 1. a) Belediyenin bilgi kaynakları,
 2. b) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan bilgiler,
 3. c) Yardım derneklerinden, sivil toplum kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden alınan bilgiler,

ç) Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bilgi kaynakları ile,

 1. d) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi kaynakları, vasıtasıyla yapılabilir.

 

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 8– (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenilir;

 1. a) Yardıma muhtaç olduğunun dilekçe ile beyanı.

b)İkamet ettiği mahalle muhtarı tarafından düzenlenecek olan fakirlik belgesi

c)Mahalle muhtarından alınacak fakirlik belgesine ek müdürlük gerek gördüğü takdirde müdürlük personeli veya zabıta personeli marifeti ile yapmış olduğu tespit tutanağını ekler.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 9– (1) Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda, başvuru veya durum tespit tutanağına istinaden belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişiler için sosyal inceleme raporu düzenlenir.

(2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları ile istekleriyle ilgili olarak edinilen bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporu ekinde karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

 

Değerlendirme kurulu

MADDE 10– (1) Belediye Başkanının görevlendireceği üç kişiden oluşur. Kurul Başkanını Belediye Başkanı belirler.

(2) Kurul salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Değerlendirme Kurulu, ayda 1 defa veya gerekli durumda kurul başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(4) Değerlendirme Kurulunun sekretaryasını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütür.

(5) Değerlendirme Kurulunun atanmış üyelerinin izinli, görevli, raporlu ve benzeri yasal mazeretlerle görevinde bulunmaması durumlarında, asli görevlerini vekâleten yürütenler kurul toplantılarına katılır.

(6) Belediye Başkanı, gerekli görmesi durumunda kurul üyelerini değiştirebilir.

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11– (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. a) 6 ncı maddeye uygun olarak sosyal yardım talebiyle Müdürlüğe başvuran veya başvurmuş sayılan veya Müdürlükçe resen yapılan inceleme üzerine tespit edilen kişilerin durumlarını değerlendirerek sosyal yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarına, süresine, şekline ve tutarına ilişkin karar vermek.
 2. b) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardımlardan yararlanacak kişileri ve kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında görüş vermek.
 3. c) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenilecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek ve incelemek.

ç) Belediye Başkanının sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardımlar

Nakdi yardım

MADDE 12– (1) Belediye, Mut İlçesi sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdi yardımların bedeli ve süresi Değerlendirme Kurulu tarafından nakdi muhtaçlık yardımı değerlendirme kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Aylık olarak yapılacak nakdi yardım, net asgari ücret tutarını geçemez.

 

(3) Mut İlçesi sınırları içinde meydana gelen yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görenlere, net asgari ücretin 10 katı tutarına kadar Değerlendirme Kurulu kararıyla nakdi yardım yapılabilir.

(4) Bu maddenin 3 üncü fıkrası ile 13. maddenin 3 üncü fıkrası hariç olmak üzere, nakdi yardım için müracaat eden ailenin aylık geliri, net asgari ücretin % 60 ından fazla olması halinde nakdi yardım yapılmaz.

(5) Nakdi yardım yapılmasına karar verilen kişilere ödenecek tutar, nakit para veya banka kartı aracılığıyla yapılabilir.

(6)Zaruri durumda hasta muhtaç durumda olanlara asker yakınlarına il içi ve il dışı ulaşım giderlerinin karşılanması otobüs bileti vb. müdürlüğün yetkisi ile yol yardımı yapılır.

 Nakdi yardım tutarları ve muhtaçlık dereceleri

MADDE 13-(1) Değerlendirme Kurulu, Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak sosyal yardım talebiyle Müdürlüğe başvuran veya başvurmuş sayılan veya Müdürlükçe resen yapılan inceleme üzerine tespit edilen ihtiyaç sahibi kişiler hakkında aşağıdaki kriterleri dikkate alarak nakdi yardımın yapılıp yapılmamasına karar verir.

 1. a) Ailenin net geliri,
 2. b) Barınma durumu,
 3. c) Ailenin durumu ve ailede yaşayan kişilerin sayısı,

ç) Ailede okuyan öğrenci sayısı,

 1. d) Varsa engellilik, kronik rahatsızlık ve 65 yaş üzeri olma durumu,
 2. e) Başka kurumlardan alınan yardımlar,
 3. f) Taşınır ve taşınmaz mal durumu
 4. g) Değerlendirme Kurulu takdir yetkisi.

2) Belediye tarafından yapılacak nakdi yardımlara ilişkin olarak oluşturulan ve bu Yönetmeliğin ekindeki Ek 1 de yer alan nakdi muhtaçlık yardımı değerlendirme kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu verilen puanlar toplanır. Çıkan sonuca göre aşağıda belirtilen puanlar baz alınarak;

 1. a) 0- 49 arası puan alanlara yardım uygun değil,
 2. b) 50-75 arası puan alanlara,
 3. c) 76-100 arası puan alanlara,

ç) 101 ve üzeri puan alanlara,

3)Değerlendirme Kurulunca her yılın ilk Değerlendirme Kurul toplantısında ilgili yıl için belirlenecek tutarda ve Belediye bütçesi imkanları dahilinde nakdi yardım ödenebilir. Bu yıl için ödenecek tutar ise Değerlendirme Kurulu tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra belirlenir.

4)Yardıma muhtaç olması yardım alacağı anlamına gelmez.

(5) Yukarıdaki kriterlere göre yapılacak nakdi yardım bedelinin süresini belirlemeye Değerlendirme Kurulu yetkilidir.

(6)Zaruri durumlarda muhtaçlık durumunu belgelendiremeyenlere değerlendirme kurulu kararı ile yardım yapılabilir.

(7)Nakdi yardımlar değerlendirme kurulunun kararı ve belediye başkanının onayı ile yapılır.

Ayni yardım

MADDE 14-(1) Mut  İlçesi sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişilere; yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ev tadilatı için inşaat ve yapı malzemesi, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve 5510 sayılı kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri sosyal güvenlik kurumunca karşılanmayanlara ayni yardımlar yapılabilir. Ayrıca İkametgahı belediye sınırları içerisinde olmayan asker, cezaevinden çıkmış kişiler ve çeşitli nedenler ile ikametgahlarına ulaşımları sağlamak için bilet gibi ayni yardımlarda bulunulabilir.

(2) Ayni yardımlar, ihtiyaç sahibinin başvurusu veya başvurmuş sayılması veya Müdürlüğün resen yapacağı tespit ve rapora istinaden Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek sayı, içerik, miktar ve sürede yapılabilir.

(3) Ayni yardımdan yararlanacak kişilerden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen belge hariç diğer belgeler istenilir. temel eğitim ,orta öğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrenci veya öğrencilerin ihtiyaç sahibi olduğuna dair verilen onaylı liste incelendikten sonra, ayni yardımın yapılıp yapılamayacağına Değerlendirme Kurulu karar verir.

(4) Belediye, dağıtılmak üzere alınacak ayni yardımlarda Belediye Başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından onaylanacak protokol veya Müdürlük tarafından düzenlenecek teslim tesellüm belgesi ile; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, özel sağlık kuruluşları ile işbirliğine gidebilir ayni yardıma ilişkin bağışlarını kabul edebilir. Bütçe yılı içinde sosyal yardımları (gıda, eğitim, yakacak vb.) ulaştırmak için toplu yardım organizasyonları düzenlenebilir.

(5) Ayni yardımlar bir defada, belirli aralıklarla veya devamlı olarak yapılabilir. Müdürlük bünyesinde çeşitli gün ve aylar ile belediye tarafından belirlenen sürelerde sosyal yardım organizasyonları, Ramazan ayı iftar çadırları, toplu Ramazan gıda paketi, toplu iftar yemeği vb. yardımlar yapabilir, veya yaptırabilir.

(6) Ayni yardımlar, alışveriş çeki, akıllı kart kontörü ve benzeri aracılığıyla da yapılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör ve benzeri karşılığı bedel ödenebilir.

(7)Ayni yardımlar değerlendirme kurulunun vereceği karar ve belediye başkanının onayı ile yapılır.

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE 15-(1)Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır.

(2) Ayni yardımların dağıtımı, Kamu İhale Kanununa istinaden hizmet alımı şeklinde de yaptırılabilir.

(3) Ayni yardımların alınması ve dağıtılması işlemlerinin kaydı dijital veya kâğıt ortamında yapılır. Dağıtılacak ayni yardımların Müdürlük deposu veya Müdürlükçe belirlenen başka bir yere konulması ve dağıtılması işlemleri teslim-tesellüm makbuzu veya belgesi ile yapılır.

(4) Ayni yardımlar hak sahibinin kendisine verilir. Kendisinin engelli, yaşlı, hasta ve benzeri durumda olması nedeniyle Belediyeye ve Gıda Bankasına gelemeyecek durumda olanlar için ayni yardım, hak sahibinin kimlik fotokopisi ile başvuran aile fertlerinden birine veya akrabasına yapılabilir. Müdürlük tarafından hak sahibinin müracaat etmesi beklenilmeden de evine gidilerek ayni yardımda bulunulabilir.

 

Hizmet yardımları

MADDE 16-(1) Belediye; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelli kişilerin ulaşımlarını, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının sağlanmasını, evlerinin bakım ve onarımını, sünnet, nikâh ve benzeri ile deprem, yangın, sel gibi afetlere maruz kalan muhtaç kişilere yönelik hizmetleri, Müdürlüğün raporu ve Değerlendirme Kurulunun kararıyla yerine getirebilir. Hizmet yardımlarının sunulmasında; Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerin katkılarından da yararlanılabilir.

Hizmet yardımından yararlanacak kişilerden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen belge hariç diğer belgeler istenilir.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Giderin Gerçekleştirilmesi

Gerçekleştirme belgeleri ve ödeme işlemleri

MADDE 17- (1) Sosyal yardım giderlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, harcama yetkilisi tarafından gerçekleştirme görevlisi görevlendirilir.

(2) Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, 15/08/2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde onay belgesi ve diğer ekli belgeler imzalanır.

 MADDE 18-(1) Mahalli idareler harcama yönetmeliğinin 7. Maddesine göre ödeme yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Takip ve Kontrol

MADDE 19- (1) Sosyal yardım işlemlerinin yürütülmesinde, uygulamanın takibi esastır. Müdürlük, sosyal yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Sosyal yardımdan yararlandırılan kişinin muhtaçlık durumunun devam edip etmediği hususunun tespiti için, SOYBİS ´ ten kontrol yapılabilir.

(3) Sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiğinin tespit edilmesi halinde yardım kesilir.

(4) Nakdi yardım talebiyle müracaat edenlerin; gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya sahte belge vermesi halinde yardım kesilir ve tespit tarihine kadar verilen tüm nakdi yardımların tutarı genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri alınır.

(5) Sosyal yardımlardan faydalanan kişinin; ölümü, muhtaçlığın kalkması, Mut İlçesi sınırları dışına taşınması halinde yardım kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sosyal yardım harcamalarında kullanılmak üzere yapılan şartlı bağışlar

MADDE 20-(1) Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanmak üzere nakit olarak ve makbuz karşılığında Belediye veznesine, Belediye tahsilat bürolarına ve Belediyenin banka hesabına ödenen şartlı bağışlar; bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir ve bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. Bu bağışlar sosyal yardım harcamalarında öncelikli olarak kullanılır.

Yürürlük

MADDE 21-(1) Sayıştay görüşü alınan bu yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22

 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Ek:1 puanlama tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:1

MERSİN İLİ MUT BELEDİYESİ

MUHTAÇLIK DURUMU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

AİLENİN İŞ DURUMU PUANI

 1. A) ÇALIŞMIYOR        20 Puan
  B) MEMUR- İŞÇİ (KAMU)                                1 Puan
  C) ASGARİ ÜCRETLİ                                        5 Puan
  D )EMEKLİ                                                         7 Puan
  E )DUL – YETİM MAAŞLI                                7 Puan

AİLENİN NET GELİRİ (AYLIK) PUANI

A)00 TL (HİÇ GELİRİ OLMAYAN)                  30 Puan
B) 1500 TL’DEN AZ                                            25 Puan
C) 1500-2300 TL ARASI                                     25 Puan
D) 2300-3500 TL ARASI                                     20 Puan
E)3500-4500 TL ARASI                                      10 Puan
F)4500-5500 TL ARASI                                        5 Puan
G)5500 TL’DEN FAZLA                                       0 Puan

AİLENİN DURUMU PUANI

 1. A) SAĞ VE BERABER   5 Puan
  B) BOŞANMIŞ VEYA VEFAAT ETMİŞ       15 Puan
  C) EŞİ CEZAEVİNDE                                     15 Puan
  D) YETİM AİLE                                              30 Puan
  E) ŞEHİT AİLESİ                                            20 Puan
  F )GAZİ AİLESİ                                              15 Puan
  G)TEK BAŞINA YAŞIYOR                           30 Puan
  EVİN ISINMA DURUMU PUANI
 2. A) DOĞALGAZLI  5 Puan
  B) ELEKTRKLİ                                               8 Puan
  C)SOBALI                                                      10 Puan
  D) MERKEZİ SİSTEM                                    5 Puan

AİLENİZDE Kİ KİŞİ SAYISI PUANI
A) BİR                                                                             1 Puan
B) İKİ                                                                               2 Puan
C)ÜÇ                                                                                4 Puan
D)DÖRT                                                                          6 Puan
E)BEŞ                                                                              7 Puan
F)ALTI                                                                             8 Puan
G)YEDİ VE ÜZERİ                                                       10 Puan

AİLEDE OKUYAN ÇOCUK SAYISI PUANI

 1. A) 1(TEMEL EĞİTİM-ORTAOĞRETİM) 3 Puan
  B)2(TEMEL EĞİTİM-ORTAOĞRETİM)  6 Puan
  C)3(TEMEL EĞİTİM-ORTAOĞRETİM)                    9 Puan
  D) 4(TEMEL EĞİTİM-ORTAOĞRETİM) 1                2 Puan
  E)5 VE ÜZER (TEMEL EĞİTİM-ORTAOĞRETİM) 15 Puan
  F)ÖRGÜN ÜNİVERSİTE OKUYANLARIN HEPSİ   15 Puan

ÖZEL OTONUZ VAR MI ? PUANI

 1. A) EVET                  -10 Puan
  B) HAYIR                                                                          0 Puan

ENGELLİ DURUMU PUANI

A)%40 HAFİF ENGELLİ                                                10 Puan
B)%60 ORTA DERECELİ                                               15 Puan
C) %80 VE ÜZERİ AĞIR ENGELLİ                               20 Puan
D) YAŞLILIK DURUMUNDAN AĞIR ENGELLİ        15 Puan

EVİN DURUMU PUANI

 1. A) KİRA 10 Puan
  B) KENDİ EVİ                                                                 -10 Puan
  C)KREDİLİ EV                                                                   8 Puan
  D) KİRA BAŞKASI TARAFINDAN KARŞILANIYOR. 5 Puan
  E) EV AKRABA ADINA KİRA ÖDEMİYOR               -10 Puan
  F) YAKININ YANINDA İKAMET EDİYOR                    3 Puan

YARDIM ALDIĞI KURUMLAR PUANI

A)2022 SAYILI YASA İLE ENGELLİ MAAAŞI             -5 Puan
B)65 YAŞLILIK AYLIĞI                                                   -2 Puan
C) EVDE BAKIM ÜCRETİ                                                -5 Puan
D) KAYMAKLIK YARDIMI                                             -3 Puan
E) BÜYÜKŞEHİR YARDIMI                                            -5 Puan
F) DERNEK VAKIF YARDIMI                                         -5 Puan

 

 

 

 

GAYRİMENKUL DURUMU PUANI

 1. A) EV İKAMET EDİLEN KONUT DIŞINDAKİ HER BİR KONUT İÇİN -20  Puan
  B) DÜKKAN                                                                                                      -20 Puan
  C)ARSA                                                                                                              -10 Puan
  D) TARLA EKİLİ ALAN VE BAĞ,BAHÇE                                                    -10 Puan
  E)GECEKONDULU ARSA                                                                               -20 Puan
  F) HAZİNE AİT YERDE GECEKONDU                                                         -10 Puan

ELDEN VEYA KREDİ BORÇ DURUMU PUANI

 1. A) VAR 10 Puan
  B) YOK                                                                                                                  0 Puan

SOSYAL İNCELEME PUANI(Değerlendirmeyi Yapan Personel Tarafından Belirlenecektir)                                                                                                ……Puan

TOPLAM PUAN:

 

 

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.